REGULAMIN KONKURSU „Ostatni rozdział”

zwany dalej „Regulaminem”


§ 1
Organizator

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Ostatni rozdział” zwanego dalej Konkursem jest BANDI COSMETICS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czosnowie, 05-152, ul. Warszawska 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000259978, NIP: 5342331820, REGON: 140606263, kapitał zakładowy: 400.000,00 PLN zwana dalej Organizatorem.
 2. Organizator działa na zlecenie Fundacja Po Drugie z siedzibą w Warszawie, 04-680, ul. Wiązana 22B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385460, NIP: 9522107635, REGON: 142921276, zwana dalej Administratorem.

§ 2
Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 06.07.2018r. i będzie trwać do dnia 31.08.2018r. do godziny 23:59.
 2. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu, jak również zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu.

§ 3
Warunki Uczestnictwa

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkałe na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnik Konkursu jest nazywany dalej Uczestnikiem.
 2. Małoletni i osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie tylko i wyłącznie pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody ich przedstawicieli ustawowych lub osób sprawujących kuratelę na uczestnictwo w Konkursie (załącznik nr 1), która będzie warunkowała wydanie nagrody w Konkursie przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora lub Administratora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora lub Administratora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 4. Uczestnik zgłasza przystąpienie do Konkursu poprzez łączne spełnienie następujących warunków:
  1. tworzenie przez Uczestnika rozdziału książki w ramach realizacji projektu – „Czytamy dla mamy", prowadzonego przez Administratora, który to rozdział powinien zawierać nie mniej niż 30 000 i nie więcej niż 50 000 znaków wraz z odstępami (spacjami),
  2. przesłanie stworzonego rozdziału na adres mailowy info@czytamydlamamy.org do dnia 31.08.2018r. do godziny 23:59.
  Dodatkowo, osoby małoletnie oraz osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych musza dołączyć do przesłanego stworzonego rozdziału, wypełniony i podpisany skan załącznika nr 1.
 5. Każdy z Uczestników przystępujących do konkursu może zgłosić tylko jedną Pracę. W razie wątpliwości wiążąca jest pierwsza Praca.
 6. Powyższe zgłoszenie jest jednocześnie zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 7. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne.
 8. Uczestnik oświadcza również, że posiada prawa autorskie do zgłaszanej Pracy umożliwiające jej publikację oraz, że wyraża zgodę na wykorzystywanie jego Pracy do celów Konkursu. Uczestnicy przekazują Organizatorowi całość autorskich praw majątkowych do przekazywanej Pracy.
 9. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na potrzeby Organizatora bez wynagrodzenia w pełnym zakresie, co do korzystania i rozporządzania w całości lub w części, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, oraz obejmuje pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności, Uczestnik przenosi na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe do rozdziału, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. a. niniejszej Umowy, z uwzględnieniem następujących ustaleń:
  1. przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z momentem pozytywnego zakończenia pomiędzy Stronami ustaleń, o których mowa w § 5 ust. 3 niniejszej Umowy,
  2. przeniesienie autorskich praw majątkowych ma na celu umożliwienia wydania książki, o której mowa w § 1 ust. 2 lit. a. niniejszej Umowy, oraz wszelkich działań mających na celu realizację projektu „Czytamy dla mamy” dotycząc następujących pól eksploatacji:
   1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie książki każdą techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
   2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
   3. w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w ppkt. II. - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
   4. wprowadzanie utworów do pamięci komputera i sieci multimedialnych,
   5. używanie utworów w sieci Internet,
   6. wykorzystywanie fragmentów utworu dla celów marketingowych projektu „Czytamy dla mamy”, w tym także dla celów realizowanej za pośrednictwem mediów kampanii reklamowych opartych o ten projekt.
  3. przeniesienie praw autorskich następuje bez ograniczeń terytorialnych,
  4. Organizator ma prawo do swobodnego przenoszenia nabytych autorskich praw majątkowych na osoby trzecie,
  5. wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich przysługuje Organizatorowi,
  6. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystywania utworów,
  7. Organizator ma prawo do dokonywania zmian w utworach oraz do dokonywania opracowań pracy; Organizator jest uprawniony w szczególności do dokonywania wszelkich skrótów, uzupełnień, przeróbek i łączenia ich z innymi utworami, a także korzystania z opracowań oraz rozporządzania nimi
 10. Uczestnik zobowiązuje się w ww. zakresie do niewykonywania w stosunku do Organizatora lub ich następców prawnych przysługujących Uczestnikowi do pracy autorskich praw osobistych.
 11. Uczestnik Konkursu zwolni Organizatora oraz ich następców prawnych od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z faktem, że prawa do pracy przenoszone na Organizatora na podstawie powyższych postanowień były obciążone, lub Uczestnikowi nie przysługiwały autorskie prawa osobiste do pracy.

§ 4
Sposób zapewnienia prawidłowości Konkursu

 1. Nadzór nad prawidłową organizacją oraz przebiegiem Konkursu sprawuje komisja Konkursu oraz osoba weryfikująca zgłoszenia. W skład Komisji wchodzi 7 przedstawicieli Organizatora.
 2. Do kompetencji komisji Konkursu należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników reklamacji. Dodatkowo do obowiązków osoby weryfikującej zgłoszenia należy moderacja zgłoszeń konkursowych polegająca na dyskwalifikowaniu prac, które:
  1. nie są związane z konkursem
  2. zawierają treść powszechnie uznaną za obraźliwą, wulgarną lub sprzeczną z prawem
  3. nie spełniają wszystkich warunków konkursu.
 3. Do obowiązków Komisji należeć będzie również wytypowanie Laureata Konkursu.

§ 5
Nagrody

 1. Do wygrania w Konkursie są następujące nagrody:
  I. Nagroda obejmuje:
  - publikację pracy w książce w ramach realizacji projektu – „Czytamy dla mamy",
  - publikację pracy na – www.czytamydlamamy.org
  - zaproszenie na premierę rzeczonej książki,
  - kosmetyki Organizatora o wartości 500 zł, dobrane do potrzeb Laureata przez kosmetologa,
  - konsultację wydawniczą w firmie Twarda Oprawa.
 2. Nagroda nie podlega wymianie na jej równowartość pieniężną ani na inne nagrody.
 3. Komisja dokona wyboru jednego zwycięzcy. Komisja będzie oceniać Pracę pod kątem zgodności z tematem zadania, kreatywności, oryginalności, ciekawości oraz oddźwięku wśród odbiorców.
 4. Każdy z Uczestników w konkursie może otrzymać tylko jedną nagrodę.

§ 6
Wręczenie nagrody

 1. Lista Laureatów Konkursu zostanie opublikowana na stronie:
  - www.czytamydlamamy.org oraz www.facebook.com/czytamydlamamy/
  w dniu 15.09.2018r.
 2. Nagrodzony Uczestnik jest zobowiązany do przesłania Organizatorowi na adres info@czytamydlamamy.org w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników danych (imię, nazwisko, adres, telefon) niezbędnych do komunikacji celem przygotowania i wysyłki nagrody. Brak przesłania danych w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników powoduje utratę prawa do nagrody i przepadek nagrody.
 3. Organizator wyśle nagrody w ciągu 7 dni od otrzymania danych do ich wysyłki.
 4. Organizator wyśle nagrody za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. nieodebranie Nagrody przez Laureata
  2. podanie przez Laureata błędnych danych niezbędnych do wysyłki nagrody.
 6. Uczestnik Konkursu nie może przenieść prawa do przyznanej nagrody na osoby trzecie, chyba, że Organizator wyrazi na to zgodę.
 7. Organizator ponosi koszty przesyłki nagrody przyznanej w Konkursie.
 8. Dostarczenie nagrody możliwe jest wyłącznie na terenie Polski.

§ 7
Prawa i obowiązki Uczestników

 1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.

§ 8
Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator, niezależnie od przesłanek opisanych w §7 ust.2 Regulaminu, zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
  1. prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zasad funkcjonowania Konkursu,
  2. prowadzą bezprawne działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora, a także gdy godzą w jego wizerunek.
 2. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu, jak również zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian i zaproponuje inną formę Konkursu, która nie pogorszy dotychczasowych warunków uczestnictwa, a w szczególności nie będzie oferować nagrody o niższej wartości, iż pierwotnie przyrzeczona.
 3. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez uczestników Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w powyższym zakresie.

§ 9
Dane osobowe Uczestników

 1. Organizator informuje, że wskazane przez Uczestników dane osobowe będą przechowywane w sposób zabezpieczający przed ich ujawnieniem i przetwarzane zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego w dalszej części „RODO”).
 2. Administratorem danych osobowych jest Administrator, adres: ul. Wiązana 22B, 04-680 Warszawa email: info@czytamydlamamy.org
 3. Dane są przetwarzane celem zawarcia i wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, którego Uczestnik jest stroną lub podjęcia działań przed przystąpieniem do Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1a, lub 1b RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem koniecznym udziału w Konkursie. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do przystąpienia lub realizacji Konkursu oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała udział w Konkursie.
 4. Uczestnik posiada prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych,
  2. sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych,
  3. żądania usunięcia danych osobowych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
  5. przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa,
  6. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. Administrator będzie od Uczestników pobierał następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej.
 6. Dane udostępnione przez Uczestnika nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim za wyjątkiem Organizatora, współpracowników Organizatora i Administratora, obsługi IT Organizatora, dostawców usług Administratora i Organizatora z zakresu obsługi poczty mailowej. Dodatkowo, dane Laureatów Konkursu, w zakresie imię i nazwisko zostaną przekazane kurierowi albo poczcie celem dostarczenia umowy oraz zostaną zamieszczone na stronie www.czytamydlamamy.org i www.facebook.com/czytamydlamamy/, a także użyte podczas publikacji wykreowanej książki. Ponadto, dane Uczestników, których prace zostały opublikowane, choćby fragmentarycznie, przez Administratora w ramach niniejszego konkursu, zostaną umieszczone na stronie www.czytamydlamamy.org i www.facebook.com/czytamydlamamy/ . Uczestnik, w szczególności Laureat, mimo publikacji jego pracy, ma prawo do pozostania anonimowym w rzeczonym zakresie, o czym powinien poinformować Administratora lub Organizatora w terminie do dnia 31.08.2018r. poprzez wysłanie stosowanego powiadomienia na adres email: info@czytamydlamamy.org
 7. Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a w szczególności art. 6 ust. 1a, 1b, 1c oraz 1f RODO;
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 14 dni od cofnięcia niniejszej zgody lub przez okres niezbędny do rozliczenia Konkursu oraz dochodzenia roszczeń z tytułu niniejszego Konkursu.
 10. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

§10
Podatek dochodowy

 1. Nagrody otrzymane przez uczestników Konkursu stanowią dochód związany z uczestnictwem w konkursie w rozumieniu art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zwana dalej "ustawą o pdof".
 2. W przypadku, gdy wartość nagród otrzymanych przez uczestnika Konkursu będących towarami i nieodpłatnymi świadczeniami nie przekracza jednorazowo kwoty określonej w art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy o pdof dochód z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (na podstawie art. 21. ust 1 pkt 68 ustawy o pdof).
 3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie dotyczy nagród otrzymanych przez uczestnika Konkursu w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. W takim przypadku nagrody stanowią przychód z działalności gospodarczej.
 4. W odniesieniu do Nagród, których przyznanie spowoduje powstanie obowiązku podatkowego, Uczestnicy, którzy zostaną nagrodzenia w Konkursie, otrzymają dodatkowe nagrody pieniężne w kwocie odpowiadającej 11,11% wartości Nagrody. Dodatkowe nagrody pieniężne nie będą wydawane Zwycięzcom i zostaną przeznaczone przez Organizatora na pokrycie zryczałtowanego podatku od Nagrody, w trybie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na potrącenie przez Organizatora dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa powyżej, na poczet pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie.

§11
Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez uczestników Konkursu w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na adres siedziby Organizatora, w terminie 7 dni od zakończenia konkursu lub zaistnienia uchybienia.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym.

§12
Zmiana Regulaminu

 1. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu, chyba że zmiany te będą wynikać jedynie z wykonania przez Organizatora obowiązków nałożonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników, umieszczając odpowiednie informacje na stronie www.czytamydlamamy.org/regulamin_konkursu.php
 3. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od dnia następującego po dniu ogłoszenia zmiany na stronie.
 4. §13
  Postanowienia końcowe

  1. Regulamin niniejszy znajduje się na stronie www.czytamydlamamy.org/regulamin_konkursu.php, a także w siedzibie Organizatora.
  2. Wszelkie informacje o Konkursie, zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
  3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.
  4. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizator i osób trzecich za użycie treści naruszających prawa osób trzecich.
  5. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zastosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu.
  6. Zarówno Uczestnicy Konkursu, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze polubownej.
  7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwe polskie Sądy Powszechne.