Polityka prywatności serwisu www.czytamydlamamy.org

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady pobierania i gromadzenia oraz przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Bandi Cosmetics Sp. z o. o. z siedzibą w Czosnowie, ul. Warszawska 7, 05-152 Czosnów, będącego Administratorem danych (zwana dalej Administratorem) Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych oraz podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania, szczególnie poprzez zapewnienie przestrzegania przepisów regulujących w jaki sposób można zbierać, zarządzać, przechowywać oraz wykorzystywać dane osobowe, wskazanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

1. Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych.

Dane są przetwarzane:
I. celem udostępnienia rozdziału książki dla darczyńców
II. celem prowadzonych przez Administratora działań marketingowych w zakresie przesyłania za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o kolejnych rozdziałach i innych informacji związanych z projektem „Czytamy dla mamy” 
Podanie danych celem realizacji pkt. I jest warunkiem dokonania wsparcia projektu „Czytamy dla mamy” i uzyskania dostępu do rozdziałów książki.
Podanie danych celem realizacji pkt II jest całkowicie dobrowolne i niezwiązane z Państwa prawami wynikającymi z pkt I.

2. Jakie dane pobiera Administrator?

Administrator będzie od Państwa pobierał następujące dane osobowe:
- w odniesieniu do pkt I art. 1: adres poczty elektronicznej,
- w odniesieniu do pkt II: adres poczty elektronicznej.

3. W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo prawo:
- dostępu do treści swoich danych,
- sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych,
- żądania usunięcia danych osobowych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
- przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa,
- do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

4. Udostępnienie danych.

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim za wyjątkiem:
- podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do dokonania wsparcia, w tym usługi płatnicze, usługi świadczone drogą elektroniczną,
- współpracownikom świadczącym usługi związane w szczególności z bezpośrednią obsługą Państwa oraz świadczącym usługi informatyczne,
- organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne.

5. Przechowywanie danych.

Administrator dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich, spełniając wszelkie przewidziane prawnie wymagania, a w szczególności przesłanki wskazane w RODO.
W szczególności, Administrator wskazuje, że wszystkie podane dane będą przetwarzane na podstawie RODO i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane:
- w odniesieniu do pkt I art. 1 przez okres niezbędny w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z dokonanego wsparcia.
- w odniesieniu do pkt II art. 1. przez okres do 14 dni od cofnięcia niniejszej zgody.

6. Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa kierowane do info@czytamydlamamy.org

7. Witryna

7.1 Cookies

Cookies (ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane przez komputer użytkownika. O ich zapisie decydują przeglądarki internetowe. Zmieniając ustawienia przeglądarki można wpłynąć na sposób zapisu i przechowywania tych plików.

Zawarte w plikach cookies informacje są dosępne jedynie dla strony, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

Pliki cookies używane na stronach internetowych czytamydlamamy.org umożliwiają logowanie i zapisywanie stanu zalogowania użytkownika. Stosujemy ciasteczka w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny przy kolejnych odwiedzinach oraz dla zalogowanych. Zapamiętujemy status zalogowania i prawo dostępu do treści.

Przykłady wykorzystania plików cookies (ciasteczek) przez stronę czytamydlamamy.org.
Zapamiętanie w sesji stanu zalogowania (ciasteczka nie przechowują haseł, a jedynie zapamiętują czy użytkownik przeszedł poprawnie weryfikację hasła) - informacje o zalogowaniu są dostępne tylko dla zalogowanego użytkownika.
Zapamiętanie, że użytkownik przeczytał i ukrył informację dotyczącą cookies.
Zapamiętanie w sesji, że użytkownik wszedł na jakąkolwiek podstronę czytamydlamamy.org

7.2 Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Zastrzegamy sobie prawo aktualizacji i zmiany polityki prywatności poprzez publikację nowej treści na swojej stronie internetowej.